Terminarz

 1. Rozpoczęcie awansu zawodowego
 • Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć – art. 9d ust. 1, 2 i 3 KN.
 • Nauczyciel stażysta w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć przedłożyć należy dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego§ 3 ust. 1 rozporządzenia.
 • Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany projekt planu rozwoju zawodowego winien być załączony do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły – § 3 ust. 2 rozporządzenia.
 • W terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego lub( w przypadku braków) zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem na piśmie braków i wymaganych zmian (dotyczy: nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego ) – § 3 ust. 3 rozporządzenia.
 • Nauczyciel obowiązany jest niezwłocznie poprawić projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć projekt dyrektorowi szkoły – § 3 ust. 4 rozporządzenia . Procedury uzgodnienia w zakresie naniesienia wskazanych poprawek w planie rozwoju i jego zatwierdzenia należy dopełnić w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć;

  Uwaga:
 • W trakcie trwania stażu dopuszczalne jest dokonywanie zmian w planie rozwoju zawodowego – § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia.

2. Zakończenie awansu zawodowego

 1. W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel zobowiązany jest do złożenia dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego – § 4 ust. 4 rozporządzenia.
 2. Każdy nauczyciel kończy staż  31 maja danego roku kalendarzowego.
 3. W terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela – opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu (dot. nauczyciela stażysty i kontraktowego) – § 5 rozporządzenia.
 4. W terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela, rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię. Nie przedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania dotyczącego dokonania oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu– art. 9c ust. 7 KN.
 5. W terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, dyrektor szkoły ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu – § 9c ust. 6 KN.
 6. W terminie 14 dni od dnia otrzymania oceny dorobku zawodowego, nauczyciel może odwołać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni – art. 9c ust. 9 KN.

3. Terminy składania wniosków o podjęcie postępowania w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela – art. 9d ust. 7 KN

 1. nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku (kalendarzowym) uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego (nauczyciel stażysta do dyrektora szkoły, nauczyciel kontraktowy do organu prowadzącego szkołę)
 2. nauczyciel mianowany w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu składa wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego – do organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

Uwaga:

 1. W przypadku niedotrzymania terminów złożenia wniosku, o których mowa w p pkt. a i b, nauczyciel zobowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze –art. 9d ust. 7 KN.
 2. Nauczycielowi, który złoży wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku – art. 9b ust. 3 KN.
 3. Nauczyciel, który złoży wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku – art. 9b ust. 3a KN.
 4. W terminie 14 dni od otrzymania decyzji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego lub odmowie nadania nauczycielowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do organu wyższego stopnia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję – art. 9b ust. 7 KN w związku z art. 129 k.p.a.
 5. Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 1a KN, zmiana wysokości wynagrodzenia w czasie trwania stosunku pracy w związku z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela następuje odpowiednio: z pierwszym dniem roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym nauczyciel uzyskał wyższy stopień awansu (wnioski złożone do 30 czerwca), albo z dniem 1 stycznia danego roku następującego po roku kalendarzowym, w którym nauczyciel uzyskał wyższy stopień (wnioski złożone do 31 października).
 6. Przerwy w odbywaniu stażu – kontynuacja i jego przedłużanie:
  a) art. 9d ust. 5KN: staż przerywa nieobecność nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwająca nieprzerwanie dłużej niż miesiąc wówczas staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Uwaga:

Terminy z punktów 3 – 10 dotyczą także nauczycieli kontraktowych i mianowanych, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia i podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego – (§ 3 ust. 5 rozporządzenia w związku z art.9f ust. 2 KN ).

 

 

AnnaŁK

Reklamy