Procedura postępowania kwalifikacyjnego

Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego przez nauczyciela do organu prowadzącego szkołę uruchamia procedurę postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela dyplomowanego.

Do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego winna być dołączona następująca dokumentacja:

  • poświadczone kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe(poziom wykształcenia, kierunek/specjalność studiów zgodny/ą z zajmowanym stanowiskiem, przygotowanie pedagogiczne)
  • poświadczona kopie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
  • zaświadczenie dyrektora szkoły(oryginał) o wymiarze zatrudnienia, nauczanych przedmiotach lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz okresie stażu, dacie zatwierdzenia planu rozwoju, dacie złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz uzyskanej ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania.
  • informację o spełnieniu wymagań, o których mowa w rozporządzeniu(opis i analiza wymagań ze wskazaniem uzyskanych efektów- § 8 ust. 2)

Uwaga:

Jeżeli w okresie odbywania stażu nauczyciel zmieniał miejsce zatrudnienia lub był zatrudniony w kilku szkołach(w każdej o wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć ale łącznie co najmniej w wymiarze co najmniej  1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć) nauczyciel składa zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których był zatrudniony w okresie stażu.

W przypadku zmiany miejsca zatrudnienia w zaświadczeniu musi być informacja o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu jaki został odbyty w poprzednim miejscu zatrudnienia.

Reklamy