Sprawozdanie

Forma sprawozdania jest dowolna ponieważ przepisy nie precyzują jak napisać sprawozdanie. Może być ono w formie opisowej, tabelarycznej lub mieszanej.

Sprawozdanie rozpoczynamy informacjami ogólnymi o sobie i swoim stażu, podajemy zatem:

  1. imię i nazwisko,
  2. posiadany stopień awansu zawodowego, kwalifikacje,
  3. gdzie staż był odbywany(miejsce zatrudnienia),
  4. przedmiot/y jakie nauczamy,
  5. daty: rozpoczęcia stażu, zatwierdzenia planu rozwoju oraz zakończenia stażu.

Wstęp:

Przedstawiamy krótko cel ogólny stażu oraz cele szczegółowe.

Część główna:

W części głównej sprawozdania odnosimy się do każdego zadania ujętego w planie rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora szkoły. Przedstawiamy jak zadania zostały zrealizowane. Opisać można również zadania realizowane „ponad plan” czyli nie ujęte w planie rozwoju zawodowego, a które okazały się użyteczne/konieczne do podnoszenia jakości pracy szkoły.

Część podsumowująca:

W tej części przedstawiamy krótkie podsumowanie sprawozdania, własne uwagi, przemyślenia i dalsze plany zawodowe.

 

Reklamy